YAW SHADA LAM HTE PANDUNG NI

  Yaw Shada Lam Ni Hte Pandung Ni

  Yaw Shada ai lam ni (objectives)

   Karai Kasang a hkye hkrang la ai Mungga hpe Myen mung, Asia hte Mungkan ting shachyam shabra lu ai magam gun ni hpe shalat na.

   Chyum hpaji hta ningtawn kung kyang ai Hkristan ningbaw ningla ni hpe shalat na.

   Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw a makam hkridun hta npawt shatai let hkum dingnum bawngring ai Hkristan asak hkrung lam hpe sharin achyin, shangang shakang ya na.

   Tinang a Buga ginra hte shinggyim wuhpung wuhpawng kata e prat hta hkan nna ra kadawn ai sasana magam amu ni hpe kangka sadi dung let apnawng woi awn dawjau ai Ningbaw Ningla ni hpe shalat na.

   Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw a makam hkridun hte Karai Masa hpe hkan sa kyem mazing na.

   

   

  Pandung ni (Goals)

   Karai Mungga hpaji ni hpe npawt nhpang kaw nna tsang hte tsang madang tsaw ai de du hkra jaw ya lu ai Chyum Dakkasu.

   

   Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw��Kachin Baptist Convention (KBC)�� a makam hkridun hta npawt shatai let hkum dingnum hpaji hte Sasana myit jasat hpe jaw ya lu ai Chyum Dakkasu.

   Jinghpaw Wunpawng myu sha ni a htunghking ningli ni hpe Karai Mungga hta shangang shakang lu ai Chyum Dakkasu.

   Shinggyim wuhpung wuhpawng hpe ap nawng daw jau lu ai Hkristan Ningbaw Ningla hpaji hpe jaw ya lu ai Chyum Dakkasu.

  Keep Up & Join Our Newsletter

  Copyright © 2020 KTCS Education. All Rights Reserved.